ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 1 KvK nr. 35023671
ALGEMENE VOORWAARDEN van VRIAN projects B.V. KvK nr. 35023671 versie 2006
deel 1, dienstverlening
deel 2, niet consumenten
deel 3, consumenten

 

deel 1, dienstverlening, 2006

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: ……… is de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.
Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van gebruiker mag verwachten. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
4.2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 2 KvK nr. 35023671 uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van gebruiker zijn, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Opdrachtgever is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Gebruiker is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij gebruiker de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
Artikel 7: Opzegging
7.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag
liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
7.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
7.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan gebruiker te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 3 KvK nr. 35023671 algemene voorwaarden.
Artikel 8: Honorarium
8.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
8.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
8.5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
8.6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
8.7. Daarnaast mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen
het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Artikel 9: Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door gebruiker aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
10.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
10.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 4 KvK nr. 35023671 te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 11: Incassokosten
11.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 12: Onderzoek, reclames
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover de gebruiker aan opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan gebruiker een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal gebruiker in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen
van artikel 16.
Artikel 13: Vervaltermijn
13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat
gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op
grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de
daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan
wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij
gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor
bedoelde termijn.
Artikel 14: Opschorting en ontbinding
14.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen
dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
14.4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld
is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van gebruiker binnen 14 dagen in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
15.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is opdrachtgever
verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan gebruiker te
vergoeden.
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 5 KvK nr. 35023671
Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
16.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige,
niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van
het honorarium, dat door gebruiker aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de
werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het
honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die
werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door gebruiker aan de opdrachtgever verschuldigde
schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker
in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro…… ,= voorzover
bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering
ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in
deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem
bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
16.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan
aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte
informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is
veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
16.4 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door
opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door
opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
16.5 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
16.6 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
Artikel 17: Vrijwaringen
17.1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.
17.2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en
defecten.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met
of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde opdracht, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens
het bepaalde in artikel 16 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
Artikel 18: Risico-overgang
18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd
en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden
gebracht.
Artikel 19: Overmacht
19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
19.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 6 KvK nr. 35023671
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 20: Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en
bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 22: Niet-overname personeel
22.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan,
op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker,
medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst
beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 23: Geschillen
23.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 24: Toepasselijk recht
24.1. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 25: Vindplaats van de voorwaarden
25.1. Deze voorwaarden zijn op te vragen op ten kantore van VRIAN projects B.V. te Deventer
25.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
25.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 7 KvK nr. 35023671
ALGEMENE VOORWAARDEN van VRIAN projects B.V. KvK nr. 35023671

deel 2, niet consumenten, 2006

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: ………………………………… is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Koper: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan
gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook
diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder
begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een
termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag
vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van
bedoelde informatie.
3.4. De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker
gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan koper
toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een
aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een
ander tijdstip is totstandgekomen.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in
voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen.
Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet
het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van gebruiker.
4.3. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 8 KvK nr. 35023671
te kunnen geraken.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de koper in rekening te brengen.
Artikel 5: Levering
5.1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
5.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5.4. De transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan € 2.000,00
exclusief BTW zijn de transportkosten binnen Nederland voor rekening van gebruiker, tenzij het een
uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan gebruiker), dan wel zendingen naar het
buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper zijn.
5.5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden
gebracht.
Artikel 6: Prijs en kosten
6.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
6.2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de
overeenkomst.
6.3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en
levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.
Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in
de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege
in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt
gerekend.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van
gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
7.4. Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en
de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.
7.5. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper
stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig
is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle
met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
8.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 9 KvK nr. 35023671
8.4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich
eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
8.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug
te nemen.
Artikel 9: Incassokosten
9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens
betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van
de koper.
9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1. Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De
klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat
is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen,
hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds
betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en
aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die
termijn had kunnen reclameren.
Artikel 11: Vervaltermijn
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker
de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van
het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop
gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel
binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij
gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor
bedoelde termijn.
Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien koper in
staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper
surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt
stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind
of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te
schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en
zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander
onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet
volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat
door gebruiker aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de
werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de koper
verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid
van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro… ,=
voorzover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt
uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder
gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 10 KvK nr. 35023671
eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
13.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn
uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
13.4. Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door
koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
13.5. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te
maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
13.6. Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk,
ongedaan te maken.
13.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
Artikel 14: Vrijwaringen
14.1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.
14.2 Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of
voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens
het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.
Artikel 15: Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper
het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze
ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald
met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17: Vindplaats
17.1. Deze voorwaarden zijn op te vragen op ten kantore van VRIAN projects B.V. te Deventer
17.2. Deze voorwaarden zijn in 2010 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 11 KvK nr. 35023671
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. KvK nr. 35023671

deel 3, consumenten, versie 2006

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: ………………………………… is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: De wederpartij van gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor gebruiker
in voorkomend geval ook diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en consument, daaronder
begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een
termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker
mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid
van bedoelde informatie.
3.4. De overeenkomst tussen gebruiker en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en
tijdstippen:
d) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker
gedaan aanbod door consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
e) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan
consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug
ontvangen;
f) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van consument met de uitvoering van de opdracht een
aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een
ander tijdstip is totstandgekomen.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in
voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen.
4.3. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door consument, alvorens in
verzuim te kunnen geraken.
4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 12 KvK nr. 35023671
tarieven aan de consument in rekening te brengen.
Artikel 5: Levering en kosten
5.1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
5.2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden
gesteld.
5.3. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
consument, nadat gebruiker consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van
opslag zijn alsdan voor rekening van consument.
5.4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos, tenzij gebruiker bij het
sluiten van de overeenkomst aan consument de kosten van bezorging heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt
het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.5. Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen
derde worden gebracht.
Artikel 6: Prijs en kosten
6.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
6.2. Gebruiker is gerechtigd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot verhoging van de prijs
over te gaan. Besluit gebruiker tot bedoelde prijsverhoging, dan is consument in dat geval bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.
Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient contant te geschieden bij levering dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren
tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van
rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige
maand wordt gerekend.
7.3. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de
vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar.
7.5. Gebruiker heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de
hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
de kosten worden voldaan.
7.5. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan
consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten
overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder
rembours te verzenden.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat consument alle verplichtingen uit
alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
8.2. Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die
zaken mede terug te nemen.
Artikel 9: Incassokosten
9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de consument van
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 13 KvK nr. 35023671
diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor
rekening van de consument.
9.2. Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1. Klachten dienen door de consument binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan
gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat
gebruiker in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen,
hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds
betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. Indien de consument niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn
rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of
binnen die termijn had kunnen reclameren.
Artikel 11: Vervaltermijn
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat
gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op
grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de
daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving,
dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te
maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de
hiervoor bedoelde termijn.
Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1. Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien
consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien
consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van
consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker
het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst
met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de
overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.
Artikel 13: Garantie
13.1 Gebruiker biedt zes maanden garantie op alle geleverde zaken en garandeert dat elk afgeleverde zaak voldoet
aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
13.2. Gebruiker herstelt gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien
garantie van toepassing is. Gebruiker stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van
herstel. Gebruiker is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als gebruiker besluit tot vervanging en
consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als
afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.
13.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van
nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op
garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen:
– als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;
– bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
(zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
– bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
– bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
– als consument gebruiker niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het
gebrek;
– als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument
beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
14.2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van
de koopprijs.
ALGEMENE VOORWAARDEN VRIAN projects B.V. 14 KvK nr. 35023671
14.3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of
grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door
consument.
14.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
14.5. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te
maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.
14.6. Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar
mogelijk, ongedaan te maken.
Artikel 15: Vrijwaringen
15.1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.
15.2 Consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of
voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens
het bepaalde in artikel 13 niet jegens de consument aansprakelijk is.
Artikel 16: Overmacht
16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
16.3. In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
16.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft
consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden
betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
17.2. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18: Vindplaats
18.1. Deze voorwaarden zijn op te vragen op ten kantore van VRIAN projects B.V. te Deventer
18.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
18.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.